Választás 2014

 

 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

5712 Szabadkígyós Kossuth Tér 7.

Telefon:66/247-186, Fax:66/247-185

Tárgy:      az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

 

2/2014. (VIII.18.) HVI. Határozat

 

az egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

 

Szabadkígyós községben az egyéni listás választási rendszerben a képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 23 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 68 főben állapítom meg.

 

Határozatom ellen kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell

  1. a jogszabálysértés megjelölését,
  2. a jogszabálysértés bizonyítékait,
  3. a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  4. a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A kifogást Szabadkígyós Község Helyi Választási Bizottságához (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7., Fax: 66/247-185, e-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon, azaz 2014. augusztus 21. napján 16.00 óráig megérkezzen.

Elrendelem a határozatnak a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel, valamint a www.szabadkigyos.hu  honlapon közleményi úton történő közzétételét.

I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a a következőképpen rendelkezik:

"307/E. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani."

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 16. §-a a következőképpen rendelkezik:

"16. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]"

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja a következőképpen rendelkezik:

"(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott."

"(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

jelöltnek ajánlott."

Tekintettel arra, hogy Szabadkígyóson a választópolgárok száma a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján 2251 fő, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 Határozatomat a fenti jogszabályhelyek alapján hoztam.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 208. §-a, 209. § (1) bekezdése, 210. § (1) bekezdése és 212. §-a alapján adtam meg.

 Szabadkígyós, 2014. augusztus 18.

Zatykó Katalin s.k.

aljegyző, HVI vezető

 

 A határozatot a mai napon közzétettem:

Szabadkígyós, 2014. augusztus 18.

Zatykó Katalin s.k.

aljegyző, HVI vezető