Álláshirdetés

Szabadkígyós Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltató Központ 
Szociális Alapszolgáltató Központ

Intézmény vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.01 - 2023.09.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása, szakszerű és törvényes működés biztosítása az intézmény kötelező dokumentumainak és szabályzatainak elkészítése. Működési területén lévő lakosság szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése részvétel az intézményt érintő pályázatok elkészítésében. Az Intézmény- nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítség nyújtás) szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának koordinálása. Az Intézmény gazdálkodásával összefüggő pénzügyi kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási feladatok ellátása, az Intézmény vezetése, képviselete, munkáltatói jog gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • •         Főiskola, szociális szakvizsga,
 • •         Szociális területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • •         B kategóriás jogosítvány,
 • •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • •         büntetlen előélet
 • •         erkölcsi bizonyítvány
 • •         1/2000.(I.7) SZCSM rendelet 3 számú melléklet
 • •         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyaga pályázati eljárásban résztvevőknek is kiadható és ebből a célból részükre sokszorosítható
 • •         pályázó szakmai önéletrajza, intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • •         erkölcsi bizonyítvány
 • •         szakmai végzettséget igazoló oklevelek hitelesített másolata
 • •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálás zárt ülésen kerüljön tárgyalásra

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykó Katalin nyújt, a 06-66-247-186/13 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szabadkígyós Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1925/2018.ikt.szám , valamint a munkakör megnevezését: Intézmény vezető.

•         Elektronikus úton Tóth Gáborné részére a tothne@szabadkigyos.hu E-mail címen keresztül

és

•         Elektronikus úton jegyzo@szabadkigyos.hu oldalon keresztül.

•         Személyesen: Tóth Gáborné, Békés megye, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A soron következő Képviselő- testületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadkigyos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.