A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása

A szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) ellátási területén
üzemeltetett szennyvíztisztító telepek esetében bevett gyakorlat a szennyvíziszapok
gazdálkodók általi mezőgazdasági elhelyezése, hasznosítása. A több évre visszamenőleg
elvégzett akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a keletkező szennyvíziszapok nem
tartalmaznak határértékhez közeli káros anyagokat, így termőterületek tápanyag utánpótlásra
kiválóan alkalmasak.
A szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználása engedélyhez
kötött tevékenység, amit talajtani szakvélemény alapján a területileg illetékes talajvédelmi
hatóság állít ki. A talajvédelmi terv elkészítésének, valamint annak engedélyeztetésének
költségeit a Szolgáltató vállalja.
Az engedély birtokában a kihelyezési időszakban a pihentetett (min. 6 hónap), akkreditált
laboratórium által bevizsgált szennyvíziszap térítésmentesen kerül átadásra a gazdálkodó
részére. A szennyvíziszap kijuttatás költsége a gazdálkodót terheli (szennyvíziszap
elszállítása, szétszórása, bedolgozása a földterületen).
Az Újkígyós - Szabadkígyós szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap az elmúlt
években is mezőgazdasági területen került elhelyezésre, azonban a terület nagysága nem tette
lehetővé a teljes éves iszapmennyiség hasznosítását, így új területek bevonása vált
szükségessé.
A korábbi években elvégzett laboratóriumi vizsgálatok, illetve azok jegyzőkönyvei a
Szolgáltatónál fellelhetők.
Az engedélyeztetési eljárással és kihelyezéssel kapcsolatosan a gazdálkodónak az alábbiakat
szükséges biztosítania:
 Együttműködés az engedélyeztetés lefolytatásában (területek megjelölése,
földhasználói hozzájárulása, stb...).
 Talaj és talajvíz vizsgálatokat elvégzésének lehetővé tétele a kijelölt területen.
 A kihelyezés előtt 4 munkanappal a Szolgáltató értesítése annak érdekében, hogy a
kihelyezés időpontjáról, a kihelyezőterület tényleges helyéről, valamint a kijuttatható
iszapmennyiségről tájékoztatni tudja a talajvédelmi hatóságot (Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Növény -és
Talajvédelmi Osztály).
A szennyvíziszapok kihelyezésének legfontosabb előírásai a következők:
 az előírt védőtávolságok megtartása – talajvédelmi terv alapján,
 az egészségügyi várakozási idők megtartása,
 a szennyvíziszap elhelyezés csak vegetációs időn kívül hajtható végre,
 október 31. és február 15. közötti időszakban szennyvíziszap nem juttatható ki,
 nyersen emberi fogyasztásra kerülő zöldségnövény termesztése az érintett területen
tilos,

 tilos szennyvíziszap felhasználása védett természeti területen, illetve olyan
földterületen, ahol ökológiai gazdálkodást folytatnak,
 tilos szennyvíziszap felhasználása rét és legelő művelési ágban hasznosított területen,
 az iszap a kihelyező területen nem tárolható, a kijuttatás után haladéktalanul be kell
dolgozni a talajba, a kijuttatás és vetés között 15 nap lehet.
A szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásnak részletes szabályait a szennyvizek és
szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szabályozza.
Szennyvíziszappal kezelt területen termeszthető szántóföldi növények közül javasolható:
 az ipari feldolgozásra kerülő növények (pl. olajrepce, napraforgó, olajretek,
cukorrépa),
 vetőmag előállítás céljára termesztett növények (pl. hibridkukorica),
 takarmánynövények (pl. silókukorica, szemeskukorica, takarmány árpa, takarmány
búza, szemescirok, szudánifű, fénymag, zab …),
 étkezési gabonák (pl. búza, rozs …).
Amennyiben további információkra lenne szükség, kérjük keresse a Szolgáltató részéről az
alábbi kapcsolattartót:
Név: Balogh-Bodor Anikó
Tel.: 06-30/389-0542