Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATÁSA az alábbiak szerint történik

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. április 25-26. (hétfő, kedd) 8:00-15:00 óra között

A beiratkozás helye:
Szabadkígyós Óvoda, 5712-Szabadkígyós, Kossuth tér 2. szám

Minden gyermeknek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a gyermekek közösségbe szoktatása, és felkészítése a majdani iskolakezdésre. A felvételt a szülőnek/gondviselőnek szükséges kérelmeznie.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya,
– a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Teendők külföldön tartózkodó óvodaköteles gyermek esetén
Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülőnek a beíratás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az OH honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan, vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Integrált nevelés
A Szabadkígyósi Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését elektronikus formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2022. május 20. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:
– a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1.
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Néhány információ óvodánkról:

  • nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek életkorának egyik legfontosabb tevékenységére, a játékos testmozgásra
  • Kollégáink szakképzett és tapasztalt óvodapedagógusok és dajkák
  • Kis létszámú, életkor szerinti homogén csoportokat indítunk
  • Tágas, világos csoportszobákkal, jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk
  • Heti rendbe beépített fejlesztő foglalkozások, logopédia, számtalan közös program színesíti az óvodai életet

Elérhetőségeink:
Tel.: +3670/338-32-57
E-mail: szkigyosovi@gmail.com

Szabadkígyós, 2022.március 23.

Kategóriák: Egyéb