FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2021/2022. NEVELÉSI ÉV ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
BEIRATÁSA

a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében az alábbiak szerint történik:

 • A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az óvodába elektronikus úton lehet beiratkozni a 2021/2022. nevelési évre.
 • Felvételi kérelmüket a szkigyosovi@gmail.com címre küldjék, a gyermek adatainak feltüntetésével. (Név, lakcím, szül. hely, idő, TAJ szám, édesanyja neve)
 • Abban az esetben, ha a szülőnek/gondviselőnek nincs lehetősége elektronikus formában elküldenie a felvételi kérelmet, a 06-70/338-32-57-es óvodai telefonszámon a beiratkozás időpontjában megtörténhet a jelentkezés.

Kötelező beíratni azt a gyermeket aki a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti, illetve betöltötte.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2021. április 19-20-21. napja (hétfő, kedd, szerda) 8:00-12:00 óra

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

 • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
 • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Teendők külföldön tartózkodó óvodaköteles gyermek esetén

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Integrált nevelés

A Szabadkígyósi Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.
A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését jelen helyzetben elektronikus formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2021. május 20. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 • a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. 
Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§.).

A 2020/2021-es nevelési évre azokat a gyerekeket kötelező beíratni, akik 2020. augusztus 31-ig napjáig betöltik a 3. életévüket.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • a szülő személyazonosító okmánya és lakcím kártyája.
 • Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek Különleges bánásmódot igényel (Sajátos nevelési igényű, Beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzd)
 • tartós betegség esetén orvosi szakvélemény.

Az idei évben augusztus 26-án, szerdán 10.00-11. 30 óra között a szülők betekinthetnek óvodánk életébe. Egy kis beszélgetés, nézelődés nem zavarja meg óvodánk életét. Az adatok egyeztetéséhez kérem, hozza magával a szükséges okmányokat is!

Várjuk szeretettel gyermekével együtt!

Farkas Mária
óvodavezető
+3670/3383257


Ágynemű, törölköző, ovis zsák…. Mi kell az oviba?
 • óvodai zsák és vállfa (a vállfa fából legyen, mert az nem olyan könnyen törik) A zsákba kerüljön váltóruha, mindenből kettő, évszaknak megfelelően: nadrág, póló, pulcsi, zokni, alsónemű, és 2 nejlonzacskó, amibe a levetett, koszos ruha kerül.
 • 2 db kis méretű törölköző, hogyha elfelejti hétfőn hozni, legyen egy póttörölköző (jól láthatóan, jellel ellátva)
 • a bokát jól tartó váltócipő, ami egyben a tornacipője is lesz (a papucs balesetveszélyes, emiatt sem a teremben, sem az udvaron nem jó.) Praktikus a szandál, ami jól szellőzik.
 • fogkefe
 • 2 csomag 100 db-os illatmentes papír zsebkendő
 • tornazsákban tornafelszerelés: egy rövidnadrág, rövid ujjú póló – színét nem határozzuk meg. Külön tornacipő nem kell, amennyiben a gyermek benti cipője megfelel erre a célra. (Beszerzése: nagyok szept.15-ig, középsősök okt.1-ig, kicsik nov.1-ig) Tisztántartásáról a szülő gondoskodik.
 • 2 doboz gyerekfogkrém,
 • 1 csomag éttermi szalvéta
 • 1 darab rajzmappa, amibe a gyerekek munkáját gyűjtjük, év végén haza adjuk.
 • kézzel, vagy géppel írt szülői nyilatkozat arról, hogy gyermeke egészséges, családjában nem szenved senki fertőző betegségben.

Nagy segítség, ha minden ruhadarabra – a cipőkre is – és a fogkefére rá van rajzolva a gyermek jele. Erre a célra egy alkoholos filc vagy textilfilc is tökéletesen megfelel. Legtöbbször nem is azért kerül sor átöltözésre, mert a gyerek bepisil, hanem azért, mert étkezéskor valaki megrántja a terítőt, amikor például orrot fújni megy, és ráborul a folyadék.

Gyakran előfordul, hogy hiába veszünk ki a zsákból egy tiszta pólót, a kicsik sírva állítják: ez nem az övék. Ha ilyenkor meg tudom mutatni a címkéjében a jelét, hogy „Nézd csak, itt a jeled, anya rajzolta!”- az legtöbbször meg is oldja a problémát.

Az ovis zsák tartalmát érdemes rendszeresen átnézni, a hazakerült, illetve kinőtt ruhákat pótolni. Az ovis zsákba csak a váltóruhák kerüljenek, az aznapi pulóvert, sapkát stb. tegyük az öltözőszekrény polcára, hogy ne keveredjenek.

Egész napos óvoda esetén szükséges:

 • gyermek méretű ágynemű egy táskában (jellel ellátva!), amiben 2 hetente haza adjuk az ágyneműt,
 • kényelmes pizsama,
 • lehetőleg kisméretű, puha anyagból készült, tiszta alvóka. Tudjuk, hogy ez nagy kincs, nehezen válnak meg tőle, de időnként az alvókát is meg kell füröszteni.

Kellemes készülődést kívánok!

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás bölcsődei és óvodai felügyeletről

A Kormány 152/2020.(IV.27.) rendelete a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről előírja, hogy a rendkívüli szünet idejére felügyeletet kell biztosítani a továbbiakban a bölcsődékben és az óvodákban. Az ügyeletet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője ezt igényli.

Az igényt telefonon (+36/703383257) lehet jelezni, és a kérelmet indokolni kell. Az ellátásra elsősorban azok a gyermekek jogosultak,

– akiket szülőjük egyedül nevel és dolgozik.

– akinek mindkét szülője dolgozik, és a gyermek napközbeni felügyelete máshogyan nem biztosítható. 

A kérelmező szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható.

Alkalmazottaink munkájuk során messzemenően betartják a járványhelyzetben elvárt egészségügyi előírásokat. Ennek ellenére kérjük, hogy döntésük kialakításakor vegyék figyelembe, hogy a gyermekek között teljesen nem tudjuk kiküszöbölni a személyes érintkezést, illetve a gyermekek nevelése, gondozása során is személyes kontaktusba kerülnek a felnőttekkel. 

Szabadkígyós Község Önkormányzata

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztató a Szabadkígyósi Óvodába a 2020/21-es nevelési évre történő beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.25) EMMI határozata alapján a veszélyhelyzetre tekintettel 2020/21-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás eljárásrendje a következő:

 • A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felvesz minden körzetébe tartozó (Szabadkígyós közigazgatási területén lakhellyel rendelkező) gyermeket. Személyes megjelenésre nincs szükség. 
 • A kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételről írásban értesíti a szülőt.
 • A beiratkozási iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Határozat a bölcsődében és óvodában elrendelt rendkívüli szünetről

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesterétől
5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7. sz.
Telefon:66/247-186, fax:66/247-185; e-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesterének Határozata

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Szabadkígyós Község Önkormányzatának fenntartásában a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ keretein belül működő 

bölcsődében és óvodában rendkívüli szünetet rendelek el 2020. március 16. napjától határozatlan ideig.

A rendkívüli szünet elrendelésére a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletének 2. §-a alapján a polgármesternek van jogköre. A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az  óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az  óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A  polgármester a  szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

Szükséges, hogy indokolt esetben (ha a szülők a felügyeletet igazoltan nem tudják megoldani) ügyeletet biztosítsunk.

A szükséges ügyelet megszervezése a fenntartó tájékoztatása mellett az intézményvezető feladata. 

A határozat értelmében szükséges minden érintett teljeskörű tájékoztatása, melyről a Polgármesteri Hivatal az intézményekkel közösen intézkedik.  

A fenti döntés visszavonásig érvényes. 

Szabadkígyós, 2020. március 14.

Balogh József
polgármester 

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Holler Box