Intézmény vezetői pályázat

Szabadkígyós Község Önkormányzata                

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §

alapján
pályázatot hirdet

Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ 
önálló bérgazdálkodó intézmény
vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.08.01 - 2024.07.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és az intézmény alapító
okiratában meghatározott intézményvezetői feladatok az Általános
Művelődési Központban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 • Egyetem, közművelődési szakember,
 • pedagógiai végzettség - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pedagógiai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - részletes szakmai önéletrajz
 • - végzettséget igazoló okiratok másolata
 • - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • - pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • - nyilatkozat a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§- ában meghatározott kizáró ok,
 • - nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását
 • - nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel - kizárólag az eljárással kapcsolatban - megosztható
 • - intézményvezetésre vonatkozó vezetői programot,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 3.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szabadkígyós Község Önkormányzata címére történő megküldésével
  (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1116/2019.ikt.szám,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

 • Személyesen: Tóth Gáborné, Békés megye, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a Képviselő- testület a véleményező bizottság
pályázatokkal kapcsolatos véleményének kialakítását követően, a
következő soros ülésen dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szabadkigyos.hu - 2019. június 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.