Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény neve: Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény székhelye: 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.
Az intézmény alapító szerve: Szabadkígyós Község Képviselő-testülete
Az alapítás éve: 2008
Az intézmény működési területe: Szabadkígyós község közigazgatási területe
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
Gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv

Telefonszáma:
66/247-580
70/977 6887
70/459 5362

Email: szak@oroscom.hu

Az Intézmény az alábbi szociális feladatokat látja el:

a)      Szociális Alapszolgáltatási Központ

          –        Házi segítségnyújtás

          –        Étkeztetés – szociális konyha keretén belül

b)      Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

          –         Családsegítés

          –         Gyermekjóléti szolgáltatás

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás férőhelyszáma: 45 fő

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja.

A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást szakképzett gondozók bevonásával szervezi.

A leggyakoribb gondozási – ápolási feladatok: fürdetés, pelenkázás – mosdatás – bőrápolás, öltöztetés, kiültetés, vérnyomás ellenőrzés, gyógyszerelés, étkeztetés biztosítása, vásárlás, sétáltatás, stb.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány (kérelem) személyesen a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, vagy a mellékletben letölthető.

A házi segítségnyújtás térítésmentes!

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS

Az étkeztetés olyan alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosítunk.

Szociálisan rászorult személyek, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt saját maguk részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.

A szociális étkeztetést az önkormányzat az SZAK keretében biztosítja.

ÖR 16§ alapján

Napi egyszeri étkeztetésre jogosult az, aki:                 

a.)      nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában részesül, vagy nyugdíjkorhatáron túli, illetve egyedül élő és önmaguk részére átmenetileg vagy tartósan nem tudják az étkeztetést biztosítani;

b.)      egészségi állapota miatt maga és családja átmenetileg rászorul, feltéve, hogy az egynapi egyszeri meleg étkeztetés más módon nem biztosítható.

        Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

       Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

            Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságot igazoló okmányt csatolja.

        Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni.

Az étkezést igénybevétele:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány (kérelem) személyesen a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, vagy a mellékletben letölthető.

Az étkeztetés a szociálisan rászorultak részére 650 Ft./adag
kiszállítással 710 Ft./adag

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

1. Családsegítő Szolgálat

 Az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Észlelő és jelzőrendszert működtet az ellátási területéhez kapcsolódó településeken. Ennek tagjai: védőnő, gyermek-és háziorvos, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, iskolák, óvodák, rendőrség, civil szervezetek, gyámhivatal, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

Szolgáltatásaink:

– foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás;

– információnyújtás szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről;

– hivatalos ügyek intézésének segítése;

– segítő beavatkozás krízishelyzetekben;

– szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, illetve ennek megszervezése;

– beilleszkedési program: aktív korú nem foglalkoztattok részére

– álláskeresési tanácsadás

– pályázati anyagok összeállítás

– önéletrajz írásában történő segítségnyújtás

2. Gyermekjóléti Szolgálat

 Olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését. Valamint kialakult veszélyeztető tényezők kezelése,    csökkentése, megszüntetése.

Feladatai:

  • Észlelő és jelzőrendszer működtetése az ellátási területhez tartozó településeken.

          Jelzőrendszeri tagok: védőnő, gyermek és háziorvos, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, iskola, óvoda,rendőrség,bíróság,civil szervezet, gyámhivatal.

  • A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.

   Ennek érdekében:

– A gyermekkel és családjával végzett családgondozás, melynek célja a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.

– Az egészségügyi  és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése.

– Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére,  leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

– Családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

– A családjából kiemelt gyermek visszagondozása.

– Utógondozás biztosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat, szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el:

  • Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
  • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
  • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
  • Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A szülőknek, nagyszülőknek segítséget nyújtunk, ha:

– gondjai vannak gyermekneveléssel kapcsolatban
– problémák adódnak gyermekével, unokájával az iskolában
– egyedül van gondjaival és úgy érzi, senki sem érti meg és jó lenne valakivel megbeszélni gondjait
– válás miatt kapcsolattartási nehézséggel küzd
– családon belüli erőszak áldozatává vált
– fél, hogy gyermeke káros szenvedélyekkel küzd /alkohol, cigaretta, drog/
– információra lenne szüksége

Gyermekek! Keressetek bennünket, ha:

– gondjaidat nem vagy képes egyedül megoldani
– problémád van az iskolában
– egyedül érzed magad
– nem jössz ki szüleiddel, testvéreiddel
– szüleid válnak és nincs kihez fordulnod
– bántalmaznak
– szeretnél megszabadulni káros szenvedélyedtől, de egyedül nem megy.

Családgondozók segítségével megoldást találhatsz gondjaidra, a család minden tagja bizalommal fordulhat hozzánk!

Az intézmény heti 40 órás munkarendben dolgozik. A hét öt napján, hétfőtől – péntekig fogadja a klienseket.

Étkeztetés ügyfél fogadási ideje:

               Hétfő: 08:30 – 12:00

               Kedd: 13:30 – 16:00

               Szerda: ügyfélmentes nap

               Csütörtök: 13:30 – 16:00

               Pénteken: 08:30 – 12:30

Házi segítségnyújtás ügyfél fogadási ideje:

              Hétfőtől péntekig: 08:30 – 12:30

Családsegítés és gyermekjólét ügyfél fogadási ideje:

              Hétfő: 09:30 – 12:00

              Kedd: 13:30 – 16:00

              Szerda: ügyfélmentes nap

              Csütörtök: 13:30 – 16:00

              Pénteken: 08:30 – 12:30

Holler Box