Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény neve: Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény székhelye: 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.
Az intézmény alapító szerve: Szabadkígyós Község Képviselő-testülete
Az alapítás éve: 2008
Az intézmény működési területe: Szabadkígyós község közigazgatási területe
Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy
Gazdálkodása: önállóan működő költségvetési szerv

Telefonszáma:
66/247-580
70/977-6887
70/459-5362

Email: szak@oroscom.hu

Az Intézmény az alábbi szociális feladatokat látja el:

a)      Szociális Alapszolgáltatási Központ

          –        Házi segítségnyújtás

   • személyi gondozás
   • szociális segítés

          –        Étkeztetés – szociális konyha keretén belül

b)      Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

          –         Családsegítés

          –         Gyermekjóléti szolgáltatás

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás férőhelyszáma: 45 fő

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja.

A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást szakképzett gondozók bevonásával szervezi.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

A mindennapi látogatás/találkozás mellett az ellátott állapotától függően végzett leggyakoribb feladatok személyi gondozás körében:

– vérnyomás -vércukormérés, (inzulin beadása) – gyógyszerelés (kapcsolat a háziorvossal, gyógyszer felíratása – kiváltása, gyógyszer bevételének ellenőrzése, – bevásárlás: a szükséges napi fogyasztási cikkek beszerzése, – étkeztetés biztosítása,- étel előkészítése, melegítése, etetés, folyadékpótlása, – testi higiéniában segítésnyújtás állapottól függően – mosdatás vagy fürdetés, – inkontinens beteg ellátása, bőrápolás, öltöztetés, – haj és arcszőrzet ápolás,

Szociális segítési feladatok: – mosás előkészítése: mosógép be- és kipakolása, teregetés – ügyintézés: levelek, csekkek feladása, – mosogatás, – ágyazás, ágyneműcsere, – közkútról, fúrtkútról vízhordás, – tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel), – télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt, -kísérés

Azon ellátottaknak akik nem szorulnak gondozásra, de segítésre szorulnak, ők a szociális segítés keretében a mindennapi látogatás mellett az alább végzett leggyakoribb tevékenységeket/segítséget igényelhetik:

– gyógyszer felíratása – kiváltása, – mosás előkészítése: mosógép be- és kipakolása, teregetés, vasalás – ügyintézés: levelek, csekkek feladása, – mosogatás, – ágyazás, ágyneműcsere, – közkútról, fúrtkútról vízhordás, – tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel), – télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt, -kísérés

Szociális segítés: Házi segítségnyújtás keretében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a meghatározott személyi térítési díj megfizetését. Ha az ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükséglet vizsgálata.

Szociális segítés keretében biztosítani kell

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

A leggyakoribb szociális tevékenységek: bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás, ágyazás, ágyneműcsere, közkútról, fúrtkútról vízhordás, tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel), télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt, kísérés

Ellátási forma térítési díjai:

Házi segítségnyújtás személyi gondozás esetén:

 • 150 Ft/gondozási óra

Házi segítségnyújtás szociális segítés esetén:

 • 500 Ft/gondozási óra

Házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy esetén:

 • 1 000 Ft/gondozási óra

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány (kérelem) személyesen a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, vagy a mellékletben letölthető.

A házi segítségnyújtás térítésmentes!

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS

Az étkeztetés olyan alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosítunk.

Szociálisan rászorult személyek, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt saját maguk részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.

A szociális étkeztetést az önkormányzat az SZAK keretében biztosítja.

ÖR 16§ alapján

Napi egyszeri étkeztetésre jogosult az, aki:                 

a.)      nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában részesül, vagy nyugdíjkorhatáron túli, illetve egyedül élő és önmaguk részére átmenetileg vagy tartósan nem tudják az étkeztetést biztosítani;

b.)      egészségi állapota miatt maga és családja átmenetileg rászorul, feltéve, hogy az egynapi egyszeri meleg étkeztetés más módon nem biztosítható.

        Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

       Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

            Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságot igazoló okmányt csatolja.

        Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni.

Az étkezést igénybevétele:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány (kérelem) személyesen a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, vagy a mellékletben letölthető.

Az étkeztetés a szociálisan rászorultak részére 1500 Ft./adag
kiszállítással 1550 Ft./adag

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

1. Családsegítő Szolgálat

 Az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Észlelő és jelzőrendszert működtet az ellátási területéhez kapcsolódó településeken. Ennek tagjai: védőnő, gyermek-és háziorvos, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, iskolák, óvodák, rendőrség, civil szervezetek, gyámhivatal, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

Szolgáltatásaink:

– foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás;

– információnyújtás szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről;

– hivatalos ügyek intézésének segítése;

– segítő beavatkozás krízishelyzetekben;

– szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, illetve ennek megszervezése;

– beilleszkedési program: aktív korú nem foglalkoztattok részére

– álláskeresési tanácsadás

– pályázati anyagok összeállítás

– önéletrajz írásában történő segítségnyújtás

2. Gyermekjóléti Szolgálat

 Olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését. Valamint kialakult veszélyeztető tényezők kezelése,    csökkentése, megszüntetése.

Feladatai:

 • Észlelő és jelzőrendszer működtetése az ellátási területhez tartozó településeken.

          Jelzőrendszeri tagok: védőnő, gyermek és háziorvos, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, iskola, óvoda,rendőrség,bíróság,civil szervezet, gyámhivatal.

 • A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.

   Ennek érdekében:

– A gyermekkel és családjával végzett családgondozás, melynek célja a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.

– Az egészségügyi  és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése.

– Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére,  leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

– Családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

– A családjából kiemelt gyermek visszagondozása.

– Utógondozás biztosítása

A Gyermekjóléti Szolgálat, szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el:

 • Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A szülőknek, nagyszülőknek segítséget nyújtunk, ha:

– gondjai vannak gyermekneveléssel kapcsolatban
– problémák adódnak gyermekével, unokájával az iskolában
– egyedül van gondjaival és úgy érzi, senki sem érti meg és jó lenne valakivel megbeszélni gondjait
– válás miatt kapcsolattartási nehézséggel küzd
– családon belüli erőszak áldozatává vált
– fél, hogy gyermeke káros szenvedélyekkel küzd /alkohol, cigaretta, drog/
– információra lenne szüksége

Gyermekek! Keressetek bennünket, ha:

– gondjaidat nem vagy képes egyedül megoldani
– problémád van az iskolában
– egyedül érzed magad
– nem jössz ki szüleiddel, testvéreiddel
– szüleid válnak és nincs kihez fordulnod
– bántalmaznak
– szeretnél megszabadulni káros szenvedélyedtől, de egyedül nem megy.

Családgondozók segítségével megoldást találhatsz gondjaidra, a család minden tagja bizalommal fordulhat hozzánk!

Az intézmény heti 40 órás munkarendben dolgozik. A hét öt napján, hétfőtől – péntekig fogadja a klienseket.

Étkeztetés ügyfél fogadási ideje:

               Hétfő: 08:30 – 12:00

               Kedd: 13:30 – 16:00

               Szerda: ügyfélmentes nap

               Csütörtök: 13:30 – 16:00

               Pénteken: 08:30 – 12:30

Házi segítségnyújtás ügyfél fogadási ideje:

              Hétfőtől péntekig: 08:30 – 12:30

Családsegítés és gyermekjólét ügyfél fogadási ideje:

              Hétfő: 09:30 – 12:00

              Kedd: 13:30 – 16:00

              Szerda: ügyfélmentes nap

              Csütörtök: 13:30 – 16:00

              Pénteken: 08:30 – 12:30

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

2022. év őszétől bővült a szolgáltatásunk, az önállóan működő Tanyagondnoki szolgáltatási tevékenység működésével.

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb külterületi lakott hely, Szabadkígyós egyes településrész esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életminőség elérése.

A tanyagondnoki szolgáltatás segítségével megvalósulhat Szabadkígyós Önkormányzatának azon célja, hogy a Major és a környező településrészeken élők, – Apáti, Cseretelepi, Makkoshát és Máv tanyák, Tangazdaság, Kétvasútköze, külterületként, és Kastély Major egyéb belterületi lakott helyként –ne szenvedjenek hátrányt az ellátásokban. Minden alapellátás napi szinten elérhető legyen számukra. Ilyen például az egészségügyi ellátás, vagy a közösségi életbe való becsatlakozás.

A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzat saját rendelete, az1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdés, valamint a helyi szükségletek alapján.

A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül

 • a közreműködés
  • az étkeztetésben,
  • a házi segítségnyújtásban,
  • a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
 • az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
  • a háziorvosi rendelésre szállítás,
  • az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
  • a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
 • az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
  • az óvodába, iskolába szállítás,
  • az egyéb gyermekszállítás.

A tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így

  • a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
  • az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
  • az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

A szolgáltatás során tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

  • az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
  • az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
  • a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Tanyagondnokunk Andrási Tünde, elérhetősége hétfőtől – péntekig 7 óra 30-tól 15 óra 30 percig a 06-70/333 58 77 telefonszámon.

A tanyagondnoki szolgáltatásról felvilágosítást bővebben intézményünkben is kérhet.

Süliné Forró Zsuzsanna         
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető