SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Szabadkígyós
Az intézmény rövidített elnevezése: SZAK

Székhelye: 5712. Szabadkígyós, Kossuth tér. 7.
Telefonszáma: 66/247-580, 70/9776887, 70/4595362

Email: szak@oroscom.hu

Alapító szerve: Szabadkígyós Községi Önkormányzat
Törzsszáma: 760511
Alapításának időpontja: 2008.
Az intézmény működésének területe: Szabadkígyós község közigazgatási területe
Az intézmény jogállása: önálló jogi személy
Az intézmény gazdálkodási jogköre: Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Adószám: 15760511-2-04

A szervezeti egységek főbb feladatai:

Szociális Alapszolgáltatási Központ

 • Házi segítségnyújtás (45fő)
 • Étkeztetés –szociális konyha keretén belül

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

 • Család-és gyermekjóléti szolgáltatás

Házi segítségnyújtás:

A Szociális Alapszolgáltatási Központ a házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik az ellátott lakásán, lakókörnyezetében azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, továbbá azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására csak részben képesek és szociális, mentális támogatásra szorulnak.

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével legyen kielégítve.

A házi segítségnyújtás

 • a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási segítségnyújtás,
 • a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosít.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

 Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • és a szociális segítés szerinti feladatokat.

Az ellátás igénybevétele:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány (kérelem) személyesen a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, vagy a mellékletben letölthető.

Kérelem után az igénybevételt megelőzően az intézményvezetőnek vizsgálnia kell a gondozási szükségletet. Az értékelő adatlap kitöltésében a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, szakápolási központ ellátása esetében a kezelőorvos vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa. Az értékelés alapján meg kell állapítani, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás lesz indokolt.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj

A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerint.

A fentiek alapján:

 • személyi gondozás térítési díja: térítésmentes
 • szociális segítés térítési díja: 2019. április 01-től bruttó 300,- Ft/gondozási óra.

Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. (500.- Ft/ gondozási óra). Ha az ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének vizsgálata. 

A leggyakoribb gondozási feladatok:

vérnyomás,- vércukor ellenőrzés, gyógyszer felíratása-kiváltása, adagolása, montírozása, fürdetés/mosdatás, bőr-haj-arcszőrzetápolás, öltöztetés sétáltatás, folyadékpótlás, étkeztetés előkészületében segítségnyújtás, vásárlás, mentális segítség, stb.

Bővebb felvilágosítást Süliné Forró Zsuzsanna intézményvezető, Mazula Hajnalka intézményvezető-helyettes ad a fenti telefonos, e-mailes elérhetőségek egyikén illetve személyesen.

Étkeztetés:

A Szociális Alapszolgáltatási Központ a szociális étkeztetést szociális konyha keretében biztosítja.  Intézményünkben az étel kiszolgálása történik, azaz a megérkezett  ebédhordós ételt az ellátottak elviszik vagy részükre kiszállítják. Tehát legalább a napi egyszeri meleg étel biztosítva van azoknak a személyeknek a számára, akik azt önmaguknak illetve önmaguk és ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, így különösen:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

Napi egyszeri étkeztetésre jogosult az, aki:

 • nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában részesül, vagy nyugdíjkorhatáron túli, illetve egyedül élő és önmaguk részére átmenetileg vagy tartósan nem tudják az étkeztetést biztosítani;
 • egészségi állapota miatt maga és családja átmenetileg rászorul, feltéve, hogy az egynapi egyszeri meleg étkeztetés más módon nem biztosítható.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány (kérelem) személyesen a Szociális Alapszolgáltatási Központnál, vagy a mellékletben letölthető.

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj

A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerint.

A fentiek alapján:

 • szociális étkeztetés térítési díja: bruttó 500.-Ft,/ adag kiszállítással: 550.- Ft/adag.

A gondozásnál és a szociális étkeztetésnél a személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kell figyelembe venni. Mind az intézményi térítési díjat mind a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra, személyi gondozás, szociális segítés esetén ellátási órára vetítve kell meghatározni.

A személyi térítési díj az ellátott jövedelmének meghatározott része, mely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének 30%-át étkeztetés esetén, 25%-át házi segítségnyújtás, a két szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén a 30 %-át. Összege nem lehet több mint az intézményi térítési díj.

A személyi térítési díj az ellátott jövedelmének meghatározott része, mely nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő jövedelmének 30%-át étkeztetés esetén, 25%-át házi segítségnyújtás, a két szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén a 30 %-át. Összege nem lehet több mint az intézményi térítési díj.

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Bővebb felvilágosítást Süliné Forró Zsuzsanna intézményvezető, Nagyné Katona Éva asszisztens  ad a fenti telefonos, e-mailes, elérhetőségek egyikén illetve személyesen.

Családsegítés:

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
 • a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Gyermekjóléti szolgáltatás:

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el.

A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtet.

A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja

 • a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
 • a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és
 • az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt

 • az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutásához,
 • a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából szabadidős és közösségi programokat szervez,
 • hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében.

A szülőknek, nagyszülőknek segítséget nyújtunk, ha:

 • gondjai vannak gyermekneveléssel kapcsolatban
 • problémák adódnak gyermekével, unokájával az iskolában
 • egyedül van gondjaival és úgy érzi, senki sem érti meg és jó lenne valakivel megbeszélni gondjait
 • válás miatt kapcsolattartási nehézséggel küzd
 • családon belüli erőszak áldozatává vált
 • fél, hogy gyermeke káros szenvedélyekkel küzd alkohol, cigaretta, drog
 • információra lenne szüksége

Gyermekek! Keressetek bennünket, ha:

 • gondjaidat nem vagy képes egyedül megoldani
 • problémád van az iskolában
 • egyedül érzed magad
 • nem jössz ki szüleiddel, testvéreiddel
 • szüleid válnak és nincs kihez fordulnod
 • bántalmaznak
 • szeretnél megszabadulni káros szenvedélyedtől, de egyedül nem megy.

A családgondozó segítségével megoldást találhatsz gondjaidra, a család minden tagja bizalommal fordulhat hozzánk!

Bővebb felvilágosítást Süliné Forró Zsuzsanna intézményvezető, Mazula Hajnalka családsegítő ad a fenti telefonos, e-mailes, elérhetőségek egyikén illetve személyesen.

Munkarend:  

Hétfő – péntekig: 08.00 – 16.00

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ügyfél fogadási ideje:

Gyermekjólét:

Hétfő: 9-12, 15-1630
Kedd: 13 – 16

Szerda: ügyfélmentes nap
Csütörtök: 13-16
Pénteken: 08.30– 12.30